P?yn do piel?gnacji soczewek kontaktowych. Jaki produkt wybra??

P?yn do soczewek kontaktowych to specjalny produkt, którego zadaniem jest oczyszczanie i dezynfekcja szkie? oraz ich piel?gnacja. Dobrej jako?ci produkt pozwala szybko usun?? zanieczyszczenia z powierzchni soczewek oraz przygotowa? je do ponownego u?ytku. W zakup takiego produktu powinni zainwestowa? wszyscy posiadacze szkie? d?ugoterminowych, które wymagaj? odpowiedniej piel?gnacji i przechowywania.

Do czego s?u?y p?yn do soczewek kontaktowych?

Soczewki kontaktowe to doskona?a alternatywa dla klasycznych okularów. S? wygodne w noszeniu, doskonale nadaj? si? dla aktywnych osób uprawiaj?cych sport oraz ludzi, którzy chc? w dyskretny sposób poprawi? jako?? oraz si?? swojego widzenia. Z noszeniem soczewek kontaktowych wi??e si? jednak obowi?zek dbania o ich czysto?? i higien?. To w?a?nie zadanie p?ynu do soczewek, który mo?e pe?ni? kilka ró?nych funkcji.

P?yn do soczewek s?u?y do czyszczenia szkie? kontaktowych oraz usuwania z ich powierzchni zabrudze?. Dobrej jako?ci produkt w delikatny i bezpieczny dla soczewek sposób pozwala usun?? osady i zabrudzenia oraz przygotowa? je do ponownego za?o?enia. Wiele dost?pnych na rynku produktów to p?yny wielofunkcyjne, które oprócz czyszczenia mog? by? wykorzystywane tak?e do przechowywania szkie? w nocy. Nale?y do nich p?yn do soczewek BioTrue marki Bausch & Lomb. Dzi?ki podwójnemu systemu dezynfekcji produkt posiada dzia?anie bakterio- i grzybobójcze, co pozwala zadba? o higien? korzystania z soczewek.

P?yn do piel?gnacji soczewek kontaktowych. Jaki produkt wybra??

Jaki p?yn do soczewek wybra?? Po??dane sk?adniki nawil?aj?ce

Soczewki kontaktowe mog? nieznacznie podra?nia? i wysusza? oczy. Aby poprawi? codzienny komfort korzystania z nich warto zainwestowa? w zakup dobrej jako?ci p?ynu, który b?dzie zawiera? w swoim sk?adzie cenne dla zdrowia naszych oczu sk?adniki nawil?aj?ce. Nale?? do nich takie substancje, jak np. panthenol, sorbitol oraz hiluronian sodu, którego spory dodatek znajduje si? w produkcie marki Bausch & Lomb. P?yn do soczewek BioTrue dzi?ki wysokiej zawarto?ci hialuronianu sodu pozwala soczewkom zachowa? nawil?aj?ce w?a?ciwo?ci do 20 godzin.

Osoby posiadaj?ce wra?liwe i sk?onne do podra?nie? oczy powinny si?ga? po produkty bez dodatku substancji konserwuj?cych. S? one co prawda dro?sze od klasycznych p?yn z parabenami, jednak b?d? bezpieczniejsze do stosowania dla alergików. Zadaniem konserwantów jest przed?u?enie trwa?o?ci produktu, jednak ich zawarto?? mo?e podra?nia? wra?liwe oczy oraz prowadzi? do wyst?powania reakcji alergicznych.

Pojemno?? butelki a czas przydatno?ci do u?ytku

P?yny do soczewek kontaktowych kupimy w opakowaniach o ró?nych pojemno?ciach. Nie warto inwestowa? w du?e pojemno?ci, gdy? p?yny maj? stosunkowo krótkie terminy przydatno?ci do u?ytku. Po otwarciu produkty najcz??ciej zachowuj? bowiem swoje w?a?ciwo?ci przez 3 miesi?ce. Lepszym rozwi?zaniem jest wi?c zakup p?ynu w mniejszym opakowaniu, który b?dziemy w stanie zu?y? we wskazanym przez producenta czasie. Wspominany powy?ej p?yn do soczewek biotrue kupi? mo?na w butelce o pojemno?ci 300 ml, która wystarczy na 90 dni regularnego korzystania z produktu.